Submit
Wachtwoord vergeten? Registreren
Product van de dag
Sleuteltas 210x130 mm
Sleuteltas 210x130 mm

€ 18,00

€ 18,00

reeks
Fork Seal - Containerslot
Fork Seal - Containerslot

€ 100,00

€ 100,00

reeks
Schaar voor verzegeling
Schaar voor verzegeling

€ 49,00

€ 49,00

pcs.
 Veilige tas JUMBO veiligheidstas
Veilige tas JUMBO veiligheidstas

€ 165,00

€ 165,00

reeks
Seal Bag - Veiligheidsenveloppe B4 - Doorzichtig
Seal Bag - Veiligheidsenveloppe B4 - Doorzichtig

€ 62,50

€ 62,50

reeks
Reglement

 

 • Woordenlijst:
  1. Klant - hieronder wordt verstaan een natuurlijk persoon met een geregistreerd bedrijf, een rechtspersoon of een instantie zonder rechtspersoonlijkheid maar met handelingsbekwaamheid die een aankoop doet of plan is om een aankoop te doen voor doeleinden die direct verband houden met zijn of haar bedrijfs- of beroepsactiviteit;
  2. Securityexpert24.com (verkoper) – webwinkel securityexpert24.com (actief op het webadres www.securityexpert24.com) wordt uitgebaat door het bedrijf Security Expert Sp. z o.o. met vestigingsplaats te Poznan aan de Winogrady 118, fiscaal identificatienummer NIP: 778-144-52-02, statistisch nummer REGON: 300574654;
  3. Winkel – webwinkel die wordt uitgebaat door Security Expert op het webadres www.securityexpert24.com, hierna te noemen: de winkel;
  4. Artikelen – artikelen die door Security Expert worden aangeboden in de webwinkel;
  5. Bestelling – wilsverklaring van de Klant (offerte) met het oog op de directe afsluiting van een verkoopovereenkomst met gebruikmaking van de webwinkel – de bestellende partij is verplicht om de plaats van levering voor de bestelde artikelen aan te geven wanneer deze verschilt van de vestigingsplaats van de klant;
  6. Verkoopovereenkomst – een verkoopovereenkomst betreffende artikelen in de zin van het Poolse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, afgesloten tussen Security Expert Sp. z o.o. en de Klant, met gebruikmaking van de webwinkel;
  7. Reglement – dit reglement bepaalt de voorwaarden en regels volgens dewelke de artikelen worden verkocht met gebruikmaking van de webwinkel.
 • Algemene informatie
  1. De webwinkel verkoopt artikelen via de website www.securityexpert24.com (internetverkoop).
  2. De informatie over de artikelen welke wordt verstrekt in de webwinkel, in het bijzonder hun omschrijving, hun technische parameters, de prijzen en de informatie over hun beschikbaarheid, vormt geen offerte in de zin van art. 66 van het Poolse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en is slechts een uitnodiging om een overeenkomst aan te gaan in de zin van art. 71 van het Poolse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
  3. De informatie over de artikelen en de uitnodiging tot het aangaan van de overeenkomst is gericht tot klanten met een bedrijf, wat inhoudt dat de verkoopovereenkomst niet valt onder de voorschriften van de Poolse Wet van 2 maart 2000 betreffende de bescherming van een aantal consumentenrechten en de aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt door gevaarlijke artikelen c.q. de Poolse Wet van 27 juli 2002 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de verkoop van consumentenartikelen en de wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
 • Aanvaarding en uitvoering van bestellingen
  1. De winkel biedt artikelen aan via het internet. Er kunnen bestellingen worden geplaatst op bepaalde websites via het bestellingsformulier of via een e-mail t.a.v. administracja@securityexpert.pl. Informatie over de artikelen is te vinden op de website www.securityexpert24.com.
  2. Er kunnen bestellingen worden ingediend op voorwaarde dat het bestellingsformulier correct wordt ingevuld, in het bijzonder met vermelding van een vast of mobiel telefoonnummer en het e-mailadres ter bevestiging en eventuele verificatie van de bestelling. Hierboven niet vermelde bijzondere handelingen in verband met een aankoop in de webwinkel worden beschreven in de overige gedeeltes en maken integraal deel uit van dit Reglement. 
   Bestellingen die worden ingediend zonder dat deze gegevens zijn vermeld zullen worden verwijderd.
  3. Om een bestelling te plaatsen dient u:
   1. de gewenste artikelen uit te kiezen 
   2. de leveringswijze en het leveradres voor de factuur te kiezen (dit kunnen verschillende adressen zijn) 
   3. de betalingswijze te kiezen 

    De inhoud van de webwinkel en alle andere pagina’s van www.securityexpert24.com met artikelenoverzichten vormen geen offerte in de zin van het Wetboek van Burgerlijke
  4. Rechtsvordering. Wanneer een klant een bestelling plaatst, dan betekent dat niet dat hij of zij een overeenkomst aangaat. Door het bestellingsformulier in te vullen of een e-mail met een bestelling te verzenden dient de klant een koopofferte in bij Security Expert m.b.t bepaalde artikelen. Wanneer bepaalde bestelde artikelen niet beschikbaar zijn in het magazijn, dan wordt de klant via e-mail op de hoogte gesteld over de status van zijn bestelling en kan hij/zij een beslissing nemen over het gewenste vervolg. Daarbij heeft hij/zij de volgende mogelijkheden: 
   1. een gedeeltelijke uitvoering – door deze optie te kiezen worden alleen de beschikbare artikelen geleverd en wordt de winkel vrijgesteld van de levering van de overige artikelen, 
   2. een annulering van heel de bestelling – door te kiezen voor deze optie wordt de winkel vrijgesteld van levering van alle bestelde artikelen. 

    Indien de klant al heeft betaald voor de artikelen, dan zal de winkel het desbetreffende bedrag terugbetalen binnen 7 (zeven) werkdagen vanaf de gedeeltelijke of volledige annulering. Wanneer de bestelde artikelen niet beschikbaar zijn in het magazijn of om enige andere reden niet kunnen worden geleverd, dan mag de winkel de overeenkomst op te zeggen binnen een termijn van 30 (dertig) dagen vanaf de dag waarop de overeenkomst is aangegaan. Indien de klant al heeft betaald voor de artikelen, dan zal de winkel het bedrag terugbetalen binnen een periode van 7 dagen nadat de klant is ingelicht over de opzegging van de overeenkomst door de winkel (het bericht dienaangaande wordt verzonden naar het e-mailadres dat werd opgegeven bij de bestelling). 
 • Wijzigingen van bestellingen. 
  1. De klant mag zijn bestelling wijzigen of annuleren totdat de bestellingen ter verzending worden overgedragen. Wijzigingen zijn mogelijk door contact op te nemen met het kantoor op het volgende e-mailadres: administracja@securityexpert.pl. 
  2. Wijzigingen die betrekking hebben op het adres van de klant of het leveradres of die een verzoek tot terugbetaling bevatten zullen worden aangenomen wanneer u contact opneemt met het kantoor op het volgende e-mailadres: administracja@securityexpert.pl.
 • Artikelprijzen. 
  1. Alle artikelenprijzen staan op de website van de winkel: 
   1. De prijzen worden vermeld in Euro (€), EUR
   2. De opgegeven prijzen zijn netto prijzen
   3. De bezorgkosten zijn aan de zijkant van de winkel, op voorwaarde dat het bedrag van de bestelling meer dan 99 euro netto bedraagt. Als de bestelling niet meer bedraagt dan 99 euro netto, draagt de klant de verzendkosten van 35 euro, die wordt toegevoegd aan de factuur. 
 • Leveringstijd
  1. Indien de artikelen beschikbaar zijn in het magazijn worden bestellingen binnen Polen geleverd op het adres dat door de klant is verstrekt. Dit gebeurt via een koeriersbedrijf binnen een termijn van 5 werkdagen nadat de winkel de bestelling heeft bevestigd. 
  2. De klant dient de staat van de levering na te kijken wanneer hij zijn/haar bestelling in ontvangst neemt. Wanneer hij schade of inbreuken vaststelt aan de verpakking dan dient er een schadeprotocol te worden opgesteld. Door het schadeprotocol terug te sturen naar de winkel wordt de beoordeling vergemakkelijkt. 
 • Betalingswijzen.
  1. Begin van het leveringsproces De klant kan kiezen uit de volgende betalingswijzen:
   1. Traditionale voorafbetaling via overschrijving op de bankrekening bij de Alior Bank – bankrekeningnummer: PL45 2490 0005 0000 4600 7817 5020
   2. Via creditcard via het systeem PayPal
   3. Rembourslevering (betaling bij levering), met een meerkost van € 12 voor rekening van de klant (in verband met de hogere leveringskosten voor het koeriersbedrijf). Bestelling niet meer dan € 1 500. Toepasselijke landen: Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Nederland, Litouwen, Luxemburg, Letland, Duitsland, Slowakije, Slovenië, Zweden, Hongarije
   4. Betaling na ontvangst op een door de klant zelf bepaalde datum met goede betalingscondities – deze optie is alleen mogelijk na een analyse van de nodige financiële documentatie. 

    De winkel behoudt zich het recht voor om de betalingswijze “rembourslevering” te weigeren aan klanten die hebben nalaten om één dergelijke levering in ontvangst te nemen, ongeacht de leveringsvorm. De optie wordt opnieuw opengesteld nadat de klant wederom een bestelling heeft geplaatst en deze op een andere wijze heeft betaald. 

 • Klachten 
  Klachten met betrekking tot schade tijdens het transport worden beoordeeld mits er een schriftelijk klachtenprotocol wordt opgesteld (dit is beschikbaar op de website). In dat geval dient de klant de verkoper onmiddellijk op de hoogte te stellen op het e-mailadres: administracja@securityexpert.pl. Vervolgens wacht hij/zij op een antwoord ter bevestiging van de klacht (in verband met de transportschade). Daarna dient hij de artikelen te retourneren naar Security Expert sp. z o.o., Grabiszyńska 231 E-F, 53-234 Wrocław., Polen. Bij het geretourneerde product dient de factuur te worden gevoegd alsmede het ingevulde klachtenformulier. De winkel aanvaardt geen retourzendingen nadat de desbetreffende artikelen in ontvangst zijn genomen. Uiterlijk binnen een termijn van 21 dagen na ontvangst van de retourzending neemt de wikel stelling in t.a.v. van de ingediende klacht en laat de klant weten wat de vervolgactie is. Wanneer de klacht wordt aanvaard, wordt er een onbeschadigd artikel naar de klant gezonden. Indien dat niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat de voorraad is uitgeput), dan betaalt de winkel het equivalent van de artikelprijs terug aan de klant of biedt hij hem/haar een nieuw beschikbaar artikel naar keuze aan. De kosten voor de retourzending worden door de winkel terugbetaald nadat de klacht is behandeld. Security Expert is niet wettelijk aansprakelijk in geval van vrijwaringsvorderingen voor artikelschade. In geen geval neemt Security Expert artikelen terug die zijn aangekocht in de webwinkel. 
 • Overige 
  1. De winkel stelt dit reglement gratis ter beschikking van de klant voordat de verkoopovereenkomst wordt aangegaan of – op diens verzoek – zodat de inhoud ervan kan worden ontvangen, gereproduceerd en vastgelegd met behulp van het IT-systeem waarover de klant beschikt.
  2. Door een bestelling te plaatsen gaat de klant ermee akkoord dat zijn bedrijfsgegevens worden opgeslagen in de database van Security Expert Sp. z o.o. en dat deze worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst.
  3. De klant draagt zijn gegevens vrijwillig over – wanneer hij niet akkoord gaat met de verwerking van zijn gegevens, kan de winkel de bestelling niet uitvoeren. De klant is aansprakelijk voor het opgeven van verkeerde of valse bedrijfsgegevens.
  4. Klanten hebben het recht om hun gegevens in te kijken, deze aan te passen of te laten verwijderen. Verkoopovereenkomsten met de webwinkel vallen onder het Poolse recht.
  5. De overeenkomst wordt opgesteld in het Pools. Bij aangelegenheden die niet worden geregeld door dit reglement zijn de voorschriften van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering of andere voor e-commerce geldende wetten van toepassing 

   Dit regelment gaat in op 01-03-2015. De winkel houdt zich het recht voor om dit reglement aan te passen. Dergelijke wijzigingen worden van kracht op de datum die door de winkel wordt aangegeven, maar niet eerder dan 7 dagen nadat zij zijn bekendgemaakt op www.securityexpert24.com. Bestellingen die zijn geplaatst vóór deze datum zullen nog worden uitgevoerd op basis van de regels die van toepassing waren op de bestellingsdatum.

 *Gratis levering vanaf €99

Na het plaatsen van de bestelling ontvang je een factuur op je e-mailadresPayPal Logo

omhoog
Shop is in view mode
Bekijk de volledige versie van de site
Sklep internetowy Shoper.pl